Tính đến đầu năm 2021, tổng sản lượng thịt trâu, bò cung cấp cho thị trường ở Hà Giang tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Hà Giang, đến nay tổng đàn trâu của tỉnh là 162.286 con, đảm bảo cung cấp 4.799 tấn thịt hơi xuất chuồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng đàn bò là 122.101 con, cung cấp cho thị trường 4.028 tấn thịt hơi, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hiện nay, ngành chăn nuôi đại gia súc đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho đồng bào các dân tộc ở Hà Giang. Đặc biệt tỉnh Hà Giang đang nỗ lực phát triển giống bò vàng bản địa đang nằm trong danh sách bảo tồn nguồn gen quý.